Bölüm 8: KİŞİSEL VERİLER

BÖLÜM 8 KİŞİSEL VERİLER  Kanun/Karar No  Tarih  Resmi Gazete No
2  Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik 06.02.2004 25365
2 Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik 24.07.2012 28363
 D Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.02.2013 28560
 D Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.07.2013 28704
2 Elektronik Haberleşme Sektöründe Şebeke ve Bilgi Güvenliği Yönetmeliği 13.07.2014 29059
K 6669 SAYILI KIŞISEL VERILERIN OTOMATIK İŞLEME TABI TUTULMASI KARŞISINDA BIREYLERIN KORUNMASI SÖZLEŞMESININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAIR KANUN 6669 18.02.2016 29628
MS Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi'nin İlişik Beyanlarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar 2016/8576 17.03.2016 29656
K 6698 SAYILI KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI KANUNU 6698 07.04.2016 29677
K  6705 SAYILI KIŞISEL VERILERIN OTOMATIK İŞLEME TABI TUTULMASI KARŞISINDA BIREYLERIN KORUNMASI SÖZLEŞMESINE EK DENETLEYICI MAKAMLAR VE SINIRAŞAN VERI AKIŞINA İLIŞKIN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAIR KANUN 6705 05.05.2016 29703
MA Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokolün Beyan ile Onaylanması Hakkında Karar 2016/8840 24.05.2016 29721
2  Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik 20.10.2016 29863
BÖLÜM 8.1 Kişisel Verilerle İlgili Diğer Düzenlemeler
K 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu 2559 14.07.1934 2751
K 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu 4721 08.12.2001 24607
K 4857 Sayılı İş Kanunu 4857 10.06.2003 25134
K 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu 4982 24.10.2003 25269
K 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu 5070 15.1.2004 25355
K 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu  5237 12.10.2004 25611
K 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 5271 17.12.2004 25673
K 5429 Türkiye İstatistik Kanunu 5429 18.11.2005 25997
K 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 5502 20.05.2006 26173
K 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun 5549 18.10.2006 26323
K 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 5651 23.5.2007 26530
K 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu 5809 10.11.2008
-Mükerrer
27050
2 Elektronik Haberleşme Sektöründe  Tüketici Hakları Yönetmeliği  28.07.2010 27655
K 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 6098 04.02.2011 27836
K 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 6563 05.11.2014 29166
2 Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik 26.08.2015 29457
2 Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği 11.10.2016 29854
2 Veri Sorumluları Sicili Yönetmelik Taslağı 15.05.2017 TASLAK
KISALTMALAR
K: Kanun
KHK: Kanun Hükmünde Kararname
MS: Milletlerarası Sözleşme
MA: Milletlerarası Andlaşma
BKK: Bakanlar Kurulu Kararı
BG: Başbakanlık Genelgesi
YPK: Yüksek Planlama Kurulu Kararı
BTYK: Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararı
BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararı
2: İkincil Düzenleme
D: Değişiklik Düzenlemesi
AB: Adalet Bakanlığı Genelgesi
SB: Sağlık Bakanlığı Genelgesi
SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu  Genelgesi

© 2017 Bu sayfada yayınlanmış olan Mevzuat Listesi'nden kısmen ya da tamamen alıntı yapılması halinde, bu web adresinin referans gösterilmesi gerekir.


Yes No