e-Devlet: Kurumsal Yapılar

E-Devlet ve

Giriş
Image is not available

Türkiye'de Kurumsal Yapılar

ve e-Devlet
Bilgi Toplumu
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Bu bölümde 94 belge, 17 şema, 12 bilgi metni bulunmaktadır.

Giriş - Özet
Bilgi Toplumu ve e-Devlet
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Türkiye'de Kurumsal Yapılar

Türkiye'de Bilgi Toplumu'na Geçiş sürecinde öne çıkan temel kurum ve yapılar ile bu süreçlere ilişkin yayınlanmış materyaller (kurul toplantıları, toplantı gündemleri, katılımcı listesi, kararlar ve diğer ek belgeler), Bilgi Toplumu ve e-Devlet alanında günümüz itibarı ile yetkilendirlmiş kurumların mevcut durumu ve mevzuat çerçevesindeki görev, yetki ve sorumluluklarına bu bölümde yer verilmiştir.

2003 Öncesi
Türkiye'de Bilgi Toplumu ve e-Devlet: 2003 Öncesi
Image is not available
2003 Sonrası
Türkiye'de Bilgi Toplumu ve e-Devlet: 2003 Sonrası
Image is not available
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
İcra Kurulu-Özet
e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu

4 Aralık 2003 tarih ve 2003/48 sayılı Başbakanlık Genelgesi’yle Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER başkanlığında, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM, DPT Müsteşarı Ahmet TIKTIK ve Başbakanlık Başmüşaviri Fikret Nesip ÜÇCAN’dan müteşekkil e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu oluşturulmuştur. Kurul toplantılarına, Danışma Kurulu Başkanı sıfatıyla DPT Müsteşar Yardımcısı, TÜBİTAK Başkanı, Telekomünikasyon Kurumu Başkanı ve Türk Telekom Genel Müdürü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Bilişim Vakfı, Türkiye Bilişim Derneği ve Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) başkanları da katılmışlardır.
25 Aralık 2003 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştiren Kurul, 2007 yılı Mart ayına kadar 21 defa toplanarak ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümü konusunda kamu ve özel sektöre yön veren önemli kararlar almış, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının karşılaştıkları sorunlar konusunda da değerlendirmeler ve çözüm önerilerinde bulunmuştur. Bu toplantılarda; 2003-2004 Kısa Dönem Eylem Planı’nın yürütülmesi, 2005 Yılı Eylem Planı’nın kabulü ve yürütülmesi, Bilgi Toplumu Politika Belgesi’nin kabulü, Bilgi Toplumu Stratejisi ve ek’i Eylem Planının oluşum süreci ve kabulü, Ulusal Yargı Ağı Projesinin desteklenmesi, e-Devlet Kapısının teknik altyapısına ilişkin görevlendirmeler vb. konularda kararlar alınmıştır.
Bilgi Toplumu Stratejisinin 2006 yılında uygulanmaya başlanmasından sonra İcra Kurulunun katılımcıları 3 Nisan 2007 tarihli ve 2007/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yeniden belirlenmiştir. Buna göre Kurul, Devlet Planlama Teşkilatının bağlı olduğu Devlet Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Başbakanlık Müsteşarı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı ve Başbakanlık Başmüşavirinden oluşmaktadır. Kurul toplantılarına; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Telekomünikasyon Kurumu Başkanı, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı, Türksat A.Ş Genel Müdürü, Dönüşüm Liderleri Kurulu Başkanı ve Danışma Kurulunu temsilen Danışma Kurulu Başkanı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Türkiye Bilişim Derneği, Türkiye Bilişim Vakfı, Yazılım Sanayicileri Derneği ve Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği başkanları da katılır.
Oluşturulan İcra Kurulunun temel görevi; Türkiye’nin bilgi toplumuna geçiş çalışmalarının hızlandırılması, başta bilgi ve iletişim teknolojileri politikaları olmak üzere bilgi toplumu strateji ve politikalarının belirlenerek bu alandaki tüm faaliyetlerin bir bütünlük içerisinde yürütülmesi ve küresel rekabet koşullarına uyum sağlamak üzere ekonomik ve sosyal dönüşümün gerçekleştirilmesi amacını taşıyan e-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin hayata geçirilmesi ve Bilgi Toplumu Stratejisinin uygulanması sürecinde en üst düzeyde politika belirleme ve karar alma, değerlendirme ve yönlendirmedir.

İcra Kurulu Üyeleri:
• Kalkınma Bakanı,
• Milli Eğitim Bakanı,
• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı,
• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı,
• Başbakanlık Müsteşarı,
• İçişleri Bakanlığı Müsteşarı,
• Maliye Bakanlığı Müsteşarı,
• Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı ve
• Başbakanlık Başmüşaviri

İcra Kurulu-Toplantılar
e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu Toplantıları

TOPLANTI 01: 25.12.2003
* Gündem
TOPLANTI 02: 08.01.2004
* Gündem
* Karar No 01
* Karar No 02
TOPLANTI 03: 12.02.2004
* Gündem
TOPLANTI 04: 11.03.2004
* Gündem
* Katılımcı Listesi
TOPLANTI 05: 13.05.2004
* Gündem
TOPLANTI 06: 10.06.2004
* Gündem
* Karar No 03
* Karar No 04 ve Karar Eki
* Karar No 05
* Karar No 06
TOPLANTI 07: 15.07.2004
* Gündem
* Katılımcı Listesi
TOPLANTI 08: 09.09.2004
* Gündem
* Karar No 07
* Karar No 08

İcra Kurulu-Kararlar

* Karar 01 Kurul Çalışma Usul ve Esasları
* Karar 02 KDEP Uygulanması ve İzlenmesi
* Karar 03 KDEP 46 Nolu Eylem Hk
* Karar 04 ve Eki Bilgi Toplumuna Dönüşüm Politikası
* Karar 05 Dış Ticarette Elektronik Belge Uygulamalarõı
* Karar 06 Kamu Sertifikasyon Merkezi
* Karar 07 Kamuda Elektronik Kayıt Yönetimi
* Karar 08 e-Devlet Kapısı
* Karar 09 e-Dönüşüm TR 2005 Eylem Planı
* Karar 10 UYAP’ın Desteklenmesi
* Karar 11 e‐Devlet Kapısı İçin Görevlendirme
* Karar 12 Bilgi Toplumu Stratejisinin Kabulü
* Karar 13 75 no.lu “CBS Altyapısı Kurulumu” Eylemi
* Karar 14 İcra Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu Kararları

* Karar 15 Dönüşüm Liderleri Kurulunda Yer Alacak Temsilciler
* Karar 16 Danışma Kurulu Oluşturulması Hk Esaslar
* Karar 17 Bilgi Toplumu Stratejisi 19 no’lu Eylem
* Karar 18 Bilgi Toplumu Stratejisi 57 no’lu Eylem
* Karar 19 Kılavuz ve Standartlar Çalışma Grubu
* Karar 20 e-İmza Mevzuat Değişikliği
* Karar 21 Bilişim Hukuku ile ilgili Uygulamaların Geliştirilmesi
* Karar 22 TODAĐE’nin Dönüşüm Liderleri Kuruluna Katılımı
* Karar 23 Bilgi Toplumu Stratejisi 50 no’lu Eylem
* Karar 24 e-Devlet Kapısı Eylem Planı
* Karar 25 Nitelikli Bilişim Çalışanları Yetiştirilmesi
* Karar 26 Bilgi Toplumu Stratejisi 14 no’lu Eylem
* Karar 27 IPv6 Geçiş Çalışmaları
* Karar 28 Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi

previous arrow
next arrow
Dönüşüm Liderleri Kurulu

Kurumlar arası işbirliğinin temini ile ortak ilke ve standartların uygulanması ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde Bilgi Toplumu Stratejisinin etkin şekilde hayata geçirilmesi için ortak bir platform teşkil etmek üzere 2007/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Dönüşüm Liderleri Kurulu oluşturulmuştur.

Kurul, bakanlıkların yanı sıra Bilgi Toplumu Stratejisi eki Eylem Planında yer alan eylemlerden sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarının strateji geliştirme birimi başkanları ile İcra Kurulu tarafından belirlenecek üniversite ve belediyelerin temsilcilerinden oluşur. .Strateji geliştirme birimi temsilcileri çalışmalarında kurumlarının bilgi işlem yöneticilerinden teknik destek alırlar. Kurul, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı başkanlığında toplanır.

Dönüşüm Liderleri Kurulu ilk toplantısını 5.02.2008 tarihinde gerçekleştirmiştir.

Dönüşüm Liderleri Kurulu
Image is not available
Danışma Kurulu

e-Dönüşüm Türkiye Danışma Kurulu, 2007/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile toplumun tüm kesimlerinin bilgi toplumuna geçiş sürecine etkin katılım ve desteğini sağlamak, birikimlerinden istifade etmek ve gerekli dayanışma ve işbirliği ortamını tesis etmek amacıyla yeniden yapılandırılmıştır.

Yeni e-Dönüşüm Türkiye Danışma Kurulu, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşmaktadır. e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu’nun 16 sayılı Kararı ile e-Dönüşüm Türkiye Danışma Kurulunun oluşumuna ilişkin esaslar ile Kurulda yer alması uygun görülen sivil toplum kuruluşları belirlenmiştir.

Daha sonra kamuoyuna yapılan bir duyuru ile diğer sivil toplum kuruluşlarının Danışma Kuruluna katılma talepleri alınmıştır. .

e-Dönüşüm Türkiye Danışma Kurulu ilk toplantısını 12.02.2008 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı Halil İbrahim AKÇA başkanlığında, Devlet Planlama Teşkilatında gerçekleştirmiştir.

Danışma Kurulunun ilk toplantısında Kurul başkan ve başkanvekili seçimi yapılmıştır. Danışma Kurulu Başkanlığına Serhat Özeren (TEDER temsilcisi) ve Başkanvekilliğine Mustafa Akgül (İnetD temsilcisi) seçilmişlerdir.

e-Dönüşüm Türkiye Danışma Kurulu
Image is not available
Bilgi Toplumu ve e-Devlet: Mevcut Kurumsal Yapı

(Detay bilgi için sol taraftaki kurum listesinde ilgili kurum üzerine fare ile geliniz, mevzuat için kurum adına tıklayınız)
21.Temmuz 2017 itibarı ile mevcut mevzuata istinaden hazırlanmış tablodur.

Bilgi Toplumu ve e-Devlette Mevcut Kurumsal Yapı
Image is not available

6698 SAYILI KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI KANUNU
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin
temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1)
Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen
otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu
MADDE 21- (1)
Kurul, bu Kanunla ve diğer mevzuatla verilen görev ve yetkilerini kendi sorumluluğu altında,
bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Görev alanına giren konularla ilgili olarak hiçbir organ, makam, merci veya kişi, Kurula emir ve talimat veremez, tavsiye veya telkinde bulunamaz.
(2) Kurul, dokuz üyeden oluşur. Kurulun beş üyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi, iki üyesi Cumhurbaşkanı, iki üyesi Bakanlar Kurulu tarafından seçilir.
Detay Bilgi için: Kişisel Veriler Bölümü

BAŞBAKANLIK İDAREYİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI: E-DEVLET DANIŞMA GRUBU
3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
İdareyi Geliştirme Başkanlığı
Madde 16:
İdareyi Geliştirme Başkanlığı’nın görevleri şunlardır:
a) Kamu yönetiminin geliştirilmesi ile ilgili hedeflerin, politikaların ve tedbirlerin tespiti için inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bunları değerlendirmek ve teklifler hazırlamak
b) Kamu yönetiminin geliştirilmesiyle ilgili konularda görevli kuruluşlarla sürekli temas halinde bulunmak ve bunlar arasında koordinasyonu sağlamak
c) İdari usul ve işlemlerin kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi için gerekli araştırma ve çalışmalarda bulunmak
Kısa Bilgi: Başbakanlık Müsteşarı Sayın Efkan ALA döneminde, Müsteşarlık makam talimatı ile 2008 yılında faaliyete başlayan e-Devlet Danişma Grubu'nun (EDG) kuruluş amacı, Türkiye için e-Devlet alanında en yüksek katkıyı sağlayacak çalışamalrın önceliklendirilmesi ve bu çalışmalardan ilk 11 tanesinin Başbakanlık EDG koordinasyonunda en kısa süreçte sonuçlandırılması idi. Bu görevin başarı ile tamamlanması, üst düzey sahiplenme ve koordinasyonun başarıdaki önemini gözler önüne sermiş, EDG devam eden dönemde bu şekilde 34’den fazla çalışmayı sonuçlandırmıştır.

KALKINMA BAKANLIĞI - BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ
Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (03.06.2011)
Kalkınma Bakanlığı
Madde 2-
j)
Bilgi toplumuna ilişkin politika, hedef ve stratejileri hazırlamak, bu alanda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör arasındaki koordinasyonu sağlamak ve uygulamayı etkin bir biçimde yönlendirmek.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI - HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (01.11.2011)

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Haberleşme Genel Müdürlüğü
Madde 13-(1)
ç)
Bilgi toplumu politika, hedef ve stratejileri çerçevesinde; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak e-Devlet hizmetlerinin kapsamı ve yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu hizmetlere ilişkin eylem planlarını hazırlamak, koordinasyon ve izleme faaliyetlerini yürütmek, gerekli düzenlemeleri hazırlamak ve bu kapsamda ilgili faaliyetleri koordine etmek.

Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV İşletme A.Ş.
e-Devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesi ile İlgili 2006/22 sayılı Başbakanlık Genelgesi (09.08.2006)
İlgi: 24/3/2006 tarihli ve 2006/10316 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı…
Anılan Bakanlar Kurulu Kararı ile e-Devlet Kapısının kurulması ve yönetilmesi görev ve sorumluluğu Başbakanlık adına Ulaştırma Bakanlığına verilmiştir. Bu proje kapsamında; kamu hizmetlerinin elektronik ortamda, ortak bir platformda ve vatandaş odaklı sunumu için iş süreçlerinin gözden geçirilmesi, içerik yönetimi, entegrasyon ile ilgili standartlar ve gerekli hukuki düzenlemeler konusundaki çalışmalar, Ulaştırma Bakanlığının koordinasyonunda ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının etkin katılımıyla Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV İşletme A.Ş. tarafından yürütülecektir. Bu çerçevede tüm kamu kurum ve kuruluşları, Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV İşletme A.Ş.’nin talep edeceği her türlü bilgi, belge ve desteği sağlamak ve işin yürütülmesine dair önerilerine de uymakla yükümlüdür.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (08.06.2011)
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü
Madde 8- (1)
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Ekonomik kalkınma, sosyal gelişme, rekabet yeteneğini güçlendirme ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda bilim, teknoloji, araştırma, geliştirme ve yenilikçilik politikalarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak belirlemek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak, izlemek, koordine etmek ve sonuçlarını değerlendirmek.

Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 sayılı Kanun Hükmüne Dair Kararname (04.10.1983)
AMAÇ:
Madde 1 —
Bilim ve teknoloji alanındaki araştırma ve geliştirme politikalarının ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda tespit edilmesi, yönlendirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla Başbakan'a bağlı «Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu» kurulmuştur.
KAPSAM:
Madde 2 —
Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan üniversiteler da hil tüm kamu kuruluşları, bu faaliyetlerin yönlendirilmesi ve koordinasyon açısından bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamındadır.
KURULUŞ VE ÇALIŞMA:
Madde 3 —
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu; Başbakan'ın başkanlığında Devlet Bakanı, Milli Savunma, Sağlık ve Sosyal Yardım, Maliye, Milli Eğitim, Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman Bakanları ile Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarı, TÜBİTAK Bilim Kurulu Başkanı ile Genel Sekreteri. YÖK Başkanı ve TAEK Başkanından oluşur. Gerektiğinde diğer Bakanlar ile araştırma kuruluşlarının sorumluları ve uzman kişiler de Kurul toplantılarına davet edilebilir.
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun hazırlık çalışmaları ve sekreterya hizmetleri TÜBİTAK tarafından yerine getirilir. TÜBİTAK, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun aldığı kararların ilgili kuruluşlarca uygulanmasını izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını anılan Kurul'a aktarmakla sorumludur.
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Başbakan'ın çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

BTYK Model Önerisi

2013/102 SAYILI BTYK KARARI
e-Devlet Organizasyonu Yönetim Modeli Çalışmalarının Yapılması
Karar:
> e-Devlet çalışmalarının yürütülmesi ve koordinasyonuna yönelik ekteki organizasyon modelinin geliştirilerek Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 26. Toplantısına sunulmasına karar verilmiştir.
Sorumlu Kuruluş
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
İlgili Kuruluşlar
 Başbakanlık
 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 Kalkınma Bakanlığı
 TÜBİTAK
 TÜRKSAT

2013/102 SAYILI BTYK KARARI ve ÖNERİLEN MODEL
Image is not available
e-Devlet Başarılı Ülkeler-Özet
E-Devlette En Başarılı Ülkeler

Ülkelerin E-Devlet Olgunluk seviyelerinin ölçülmesinde uluslararası kuruluşlar ve üniversiteler tarafından yapılagelmekte olan bir çok çalışma arasında, en fazla ülkeyi kapsayan ve en uzun süredir devam eden

Image is not available
Temel Prensipler
Başarılı e-Devlet Yapılarındaki Temel Prensipler

Başarılı ülkelerdeki e-Devlet kurumsal yapılanmaları incelendiğinde
4 temel prensip ortak olarak göze çarpmaktadır.

Image is not available
İngiltere
Image is not available
İNGİLTERE

İngiltere'nin e-Devlet alanındaki ulusal idari yapılanması, 4 temel prensibe göre renklendirilmek sureti ile aşağıda gösterilmiştir.

Image is not available
ingiltere BM e-devlet puanlama
Avustralya
Image is not available
AVUSTRALYA

Avustralya'nın e-Devlet alanındaki ulusal idari yapılanması, 4 temel prensibe göre renklendirilmek sureti ile aşağıda gösterilmiştir.

Image is not available
ingiltere BM e-devlet puanlama
Güney Kore
Image is not available
GÜNEY KORE

Güney Kore'nin e-Devlet alanındaki ulusal idari yapılanması, 4 temel prensibe göre renklendirilmek sureti ile aşağıda gösterilmiştir.

Image is not available
ingiltere BM e-devlet puanlama
Finlandiya
Image is not available
FİNLANDİYA

Finlandiya'nın e-Devlet alanındaki ulusal idari yapılanması, 4 temel prensibe göre renklendirilmek sureti ile aşağıda gösterilmiştir..

Image is not available
ingiltere BM e-devlet puanlama
Fransa
Image is not available
FRANSA

Fransa'nın e-Devlet alanındaki ulusal idari yapılanması, 4 temel prensibe göre renklendirilmek sureti ile aşağıda gösterilmiştir.

Image is not available
ingiltere BM e-devlet puanlama
Japonya
Image is not available
JAPONYA

Japonya'nın e-Devlet alanındaki ulusal idari yapılanması, 4 temel prensibe göre renklendirilmek sureti ile aşağıda gösterilmiştir.

Image is not available
ingiltere BM e-devlet puanlama
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow