Politika, Plan, Program ve Stratejiler

Politika, Plan, Program ve

Bu Bölümde Yer Alan Doküman Sayısı: 367

ÜST POLİTİKA BELGELERİ, PLAN ve PROGRAMLAR

CUMHURBAŞKANLIĞI İCRAAT PROGRAMLARI

11. KALKINMA PLANI

 YENİ  Temmuz 2019: 11. Kalkınma Planı (2019-2023) - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

08.07.2019: 11. Kalkınma Programı - TBMM'ye sunulan Taslak Versiyon

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORLARI

11. Kalkınma Planı ÖİK Raporları (1-22)
 1. Büyüme Dinamikleri
 2. Tüketim-Tasarruf Eğilimleri
 3. Enflasyonla Mücadele
 4. Finansal Hizmetlerin Geliştirilmesi
 5. Sosyal Güvenlik Sisteminin Sürdürülebilirliği
 6. Kamuda Kurumsal Yönetimde Yeni Yaklaşımlar  (1)  (2)
 7. Bilgi ve İletişim Teknolojileri
 8. Adalet Hizmetlerinde Etkinlik
 9. Güvenlik Hizmetlerinde Etkinlik
 10. Tarım ve Gıdada Rekabetçi Üretim
 11. Tarımda Toprak ve Suyun Sürdürülebilir Kullanımı
 12. İmalat Sanayii Politikaları
 13. Sağlık Endüstrilerinde Dönüşüm
 14. Enerji Arz Güvenliği ve Verimliliği
 15. Madencilik Politikaları
 16. İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri
 17. Ticaret Hizmetlerinin Geliştirilmesi
 18. Lojistik Hizmetlerinin Geliştirilmesi
 19. Ulaştıma
 20. Turizm
 21. Yatırım Politikaları ve Öncelikleri
 22. İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi
11. Kalkınma Planı ÖİK Raporları (23-43)
 1. Fikri Haklar
 2. Ar-Ge ve Yenilik Ekosisteminin Güçlendirilmesi
 3. Girişimcilik, KOBİ’ler, Esnaf ve Sanatkârlar
 4. Sosyal Yardım Sisteminde Etkinlik
 5. Eğitim Sisteminde Kalitenin Artırılması
 6. Kültür ve Sanat
 7. Sağlıkta Hizmet Kalitesi ve Mali Sürdürülebilirlik
 8. Çocuk ve Gençlik
 9. Kadının Kalkınmadaki Rolü
 10. Yaşlanma
 11. Gelir Dağılımı ve Yoksulluk
 12. İşgücü Piyasası ve Genç İstihdamı
 13. Dış Göç Politikaları
 14. Konut Politikaları
 15. Kalkınma Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları
 16. Su Yönetimi
 17. Yerel Yönetimler ve Hizmet Kalitesi
 18. Kamu-Özel İşbirliği Uygulamalarında Etkin Yönetim
 19. Bölgesel Kalkınmada Özel Sektör Dinamikleri
 20. Kentsel Yaşam Kalitesi
 21. Kırsal Kalkınma

(Son Güncelleme: 20.04.2019)

10. KALKINMA PLANI

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORLARI

ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI

10. Kalkınma Planı ÖDÖP Raporları (1-25)
 1. Üretimde Verimliliğin Artırılması Programı    (Koordinatör: Kalkınma Bakanlığı)
 2. İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı    (Koordinatör: Ekonomi Bakanlığı)
 3. Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi Programı    (Koordinatör: Kalkınma Bakanlığı)
 4. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programı    (Koordinatör: Kalkınma Bakanlığı)
 5. Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programı    (Koordinatör: Kalkınma Bakanlığı-Maliye Bakanlığı)
 6. Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması Programı    (Koordinatör: Maliye Bakanlığı)
 7. İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Programı    (Koordinatör: Ekonomi Bakanlığı)
 8. İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi Programı    (Koordinatör: Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)
 9. Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı    (Koordinatör: Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı)
 10. İstatistiki Bilgi Altyapısını Geliştirme Programı    (Koordinatör: Türkiye İstatistik Kurumu)
 11. Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı    (Koordinatör: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)
 12. Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programı    (Koordinatör:Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)
 13. Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim Programı    (Koordinatör: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı)
 14. Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı    (Koordinatör: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı)
 15. Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı    (Koordinatör: Orman ve Su İşleri Bakanlığı)
 16. Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı    (Koordinatör: Kalkınma Bakanlığı - Sağlık Bakanlığı)
 17. Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı    (Koordinatör: Sağlık Bakanlığı)
 18. Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı    (Koordinatör: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Kalkınma Bakanlığı)
 19. Temel ve Mesleki Becerileri Geliştirme Programı    (Koordinatör: Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)
 20. Nitelikli İnsan Gücü İçin Çekim Merkezi Programı    (Koordinatör: TÜBİTAK)
 21. Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Programı    (Koordinatör: Sağlık Bakanlığı)
 22. Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı    (Koordinatör: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı)
 23. Yerelde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Programı    (Koordinatör: Kalkınma Bakanlığı)
 24. Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Geliştiren Kentsel Dönüşüm Programı    (Koordinatör: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
 25. Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği Altyapısının Geliştirilmesi Programı    (Koordinatör: Kalkınma Bakanlığı)
Program Dağılım İstatistikleri

KAMU YATIRIM PROGRAMLARI

STRATEJİ ve  EYLEM PLANLARI

2016-2019 E-Devlet Stratejisi (ESEP)
2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi (BTS)
2005 Kısa Dönem Eylem Planı (KDEP)

2016-2019 E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı
SEPSİS Eylem Planı İzleme Sistemi

Eylem Planı İlerleme Durumu

İLGİLİ DİĞER RAPORLAR

KAMU BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ  YATIRIMLARI

Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Rehberi  (Temmuz 2017)

Alt Rehberler, Kontrol Listeleri ve Şablonlar

Alt Rehber 1: Proje Teklif Formu Şablonu Rehberi

 • Projenin Künyesi
 • Proje Organizasyon Yapısı
 • Proje Planı
 • Mevcut Durum ve İhtiyaç Analizi
 • Çözüm Planlama
 • Proje Maliyet Bileşenleri Detayları
 • Risk Analizi
 • Ekonomik ve Sosyal Analiz
 • Performans Değerlendirme Ölçütleri
 • Fizibilite Etüdü
 • Ek-1: Sektör / Alt Sektör Tablosu

Alt Rehber 2: Kurum / Kuruluş BİT Kapasitesi Şablonu Rehberi

 • Kurum/Kuruluş Bilgileri
 • Kurumsal Bilgi Teknolojisi Politikaları
 • Kurumsal Düzenlemeler / Rehberler
 • Kurumdaki Süreçlerin Olgunluk Seviyesi
 • İnsan Kaynağı Profili
 • Bilgi İşlem Birimi Personelinin Görev Dağılımı ve Yetkinlikleri
 • Kurum / Kuruluş BİT Altyapısı
 • Kapasite Kullanım Raporları

Alt Rehber 3: Proje İzleme ve Değerlendirme Raporları Şablonu Rehberi

 • Proje İzleme ve Performans Değerlendirme Raporları
 • Devam Eden Projelerin Değerlendirilmesi
 • Tamamlanan Projelerin Değerlendirilmesi

Alt Rehber 4: BİT Projelerinde Karşılaşılabilen Olası Riskler

 • İnsan Kaynakları ile İlgili Riskler
 • Proje Yönetimine İlişkin Riskler
 • Mevzuatlara İlişkin Riskler
 • Altyapıya İlişkin Riskler
 • Projeye İlişkin Hedeflenen Kazanımlara İlişkin Riskler
 • Teknolojiye İlişkin Riskler
 • İşletme ve Bakım Huuslarına İlişkin Riskler
 • Proje Kabulüne İlişkin Riskler
 • Eğitimlere İlişkin Riskler
 • Veri Aktarımına İlişkin Riskler
 • Finansal Riskler
 • Takvimsel Riskler
 • Yükleniciye İlişkin Riskler
 • Güvenlik ile İlgili Riskler

Alt Rehber 5: Teknik Çözümleri Hazırlama Rehberi

 • Teknik Çözümlerin Hazırlanması
  • Alternatif Teknik Çözümlerin Belirlenmesi
  • Alternatif Teknik Çözümlere İlişkin Edinim Stratejilerinin Belirlenmesi
  • Örnek Alternatif Teknik Çözümler
  • Alternatif Teknik Çözümlerin Dokümante Edilmesi

Alt Rehber 6: Teknik Çözümlere İlişkin Maliyet Belirleme Rehberi

 • Teknik Çözümlere İlişkin Maliyetlerin Belirlenmesi
  • Yazılım Geliştirme/İyileştirme Bileşenleri için Maliyet Hesabı

Kontrol Listeleri

 1. Proje Başvuru Süreçleri Kontrol Listesi
 2. Proje Başvuru Formu Kontrol Listesi

Şablonlar

 1. Fizibilite Etüdü Gerektirmeyen Proje Teklif Formu Şablonu
 2. Fizibilite Etüdü Gerektiren Proje Teklif Formu Şablonu
 3. Kurum / Kuruluş BİT Kapasitesi Şablonu
 4. Önceliklendirilmiş BİT Proje Listesi Şablonu
 5. Devam Eden Proje İzleme Değerlendirme Formu Şablonu
 6. Proje Tamamlanma Değerlendirme Formu Şablonu
 7. Proje Maliyet Harcama Tablosu (Excel)
 8. Teklif Edilecek BİT Proje Listesi Şablonu (Excel)

KAMU YATIRIM RAPORLARI