Politika, Plan, Program ve Stratejiler

Politika, Plan, Program ve

Bu Bölümde Yer Alan Doküman Sayısı: 501

ÜST POLİTİKA BELGELERİ, PLAN ve PROGRAMLAR

CUMHURBAŞKANLIĞI İCRAAT PROGRAMLARI

12. KALKINMA PLANI (2024-2028)

Temmuz 2022: Özel İhtisas Komisyonları ve Çalışma Grupları El Kitabı - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

11. KALKINMA PLANI (2019-2023)

Temmuz 2019: 11. Kalkınma Planı - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

08.07.2019: 11. Kalkınma Programı - TBMM'ye sunulan Taslak Versiyon

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORLARI

11. Kalkınma Planı ÖİK Raporları (1-35)
 1. Adalet Hizmetlerinde Etkinlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu
 2. Ana Metal Sanayii Çalışma Grubu Raporu
 3. Ar-Ge ve Yenilik Ekosisteminin Güçlendirilmesi Özel İhtisas Komisyonu Raporu
 4. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Özel İhtisas Komisyonu Raporu
 5. Büyüme Dinamikleri Özel İhtisas Komisyonu Raporu
 6. Büyüme Odaklı Vergilendirme Çalışma Grubu Raporu
 7. Çevre ve Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi Çalışma Grubu Raporu
 8. Çocuk ve Gençlik Özel İhtisas Komisyonu Çocuk Çalışma Grubu Raporu
 9. Çocuk ve Gençlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu Gençlik Çalışma Grubu Raporu
 10. Dış Göç Politikası Özel İhtisas Komisyonu Raporu
 11. Dijital Ekonomide Meslekler ve Yetkinlikler Çalışma Grubu Raporu
 12. e-Devlet Çalışma Grubu Raporu
 13. Eğitim Sisteminde Kalitenin Artırılması Özel İhtisas Komisyonu Raporu
 14. Elektronik Sanayii Çalışma Grubu Raporu
 15. Enerji Arz Güvenliği ve Verimliliği Özel İhtisas Komisyonu Raporu
 16. Enerji Teknolojilerinde Yerli Üretim Çalışma Grubu Raporu
 17. Enflasyonla Mücadele Özel İhtisas Komisyonu Raporu
 18. Fikri Haklar Özel İhtisas Komisyonu Raporu
 19. Finansal Hizmetlerin Geliştirilmesi Özel İhtisas Komisyonu Raporu
 20. Girişimcilik, KOBİ’ler, Esnaf ve Sanatkârlar Özel İhtisas Komisyonu Raporu
 21. Görsel Hizmetler Sektörünün Geliştirilmesi Çalışma Grubu Raporu
 22. Gümrük Hizmetlerinin İyileştirilmesi Çalışma Grubu Raporu
 23. Güvenlik Hizmetlerinde Etkinlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu
 24. Hava Araçları Üretimi ve Bakım Onarımı Çalışma Grubu Raporu
 25. İmalat Sanayii Politikaları Özel İhtisas Komisyonu Raporu
 26. İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri Özel İhtisas Komisyonu Raporu
 27. İnternet Girişimciliği Çalışma Grubu Raporu
 28. İş Sağlığı Güvenliği Çalışma Grubu Raporu
 29. İş Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Özel İhtisas Komisyonu Raporu
 30. İşgücü Piyasası ve Genç İstihdamı Özel İhtisas Komisyonu Raporu
 31. Kadının Kalkınmadaki Rolü Özel İhtisas Komisyonu Raporu
 32. Kalkınma Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları Özel İhtisas Komisyonu Raporu
 33. Kalkınmanın Finansmanı Çalışma Grubu Raporu
 34. Kamu Harcamalarında Etkinlik Çalışma Grubu Raporu
 35. Kamu Özel İşbirliği Uygulamalarında Etkin Yönetim Özel İhtisas Komisyonu Raporu
11. Kalkınma Planı ÖİK Raporları (36-70)
 1. Kamuda İnsan Kaynakları Çalışma Grubu Raporu
 2. Kamuda Kurumsal Yönetim ve Yenilikçilik Özel İhtisas Komisyonu Raporu
 3. Karayolu Trafik Güvenliği Çalışma Grubu Raporu
 4. Kentsel Yaşam Kalitesi Özel İhtisas Komisyonu Raporu
 5. Kırsal Kalkınma Özel İhtisas Komisyonu Raporu
 6. Kimya Sanayii Çalışma Gurubu Raporu
 7. Konut Politikaları Özel İhtisas Komisyonu Raporu
 8. Lojistik Hizmetlerinin Geliştirilmesi Özel İhtisas Komisyonu Raporu
 9. Madencilik Politikaları Özel İhtisas Komisyonu Raporu
 10. Makine Çalışma Grubu Raporu
 11. Mesleki Eğitimde Niteliğin Artırılması Çalışma Grubu Raporu
 12. Ormancılık ve Orman Ürünleri Çalışma Grubu Raporu
 13. Otomotiv Sanayii Çalışma Grubu Raporu
 14. Raylı Sistem Araçlarında Yerli Üretim Çalışma Grubu Raporu
 15. Sağlık Endüstrilerinde Dönüşüm Özel İhtisas Komisyonu Raporu
 16. Sağlık Hizmet Kalitesi ve Mali Sürdürülebilirlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu
 17. Sağlıklı Yaşam ve Bağımlılıkla Mücadele Çalışma Grubu Bağımlılıkla Mücadele Alt Çalışma Grubu Raporu
 18. Sağlıklı Yaşam ve Bağımlılıkla Mücadele Çalışma Grubu Sağlıklı Yaşam Alt Çalışma Grubu Raporu
 19. Sanayide Dijitalleşme Çalışma Grubu Raporu
 20. Sosyal Güvenlik Sisteminin Sürdürülebilirliği Özel İhtisas Komisyonu Raporu
 21. Su Kaynakları Yönetimi ve Güvenliği Özel İhtisas Komisyonu Raporu
 22. Tarım ve Gıdada Rekabetçi Üretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu
 23. Tarımda Toprak ve Suyun Sürdürülebilir Kullanımı Özel İhtisas Komisyonu Raporu
 24. Teknik İşbirliği ve Kalkınma Yardımları Çalışma Grubu Raporu
 25. Tekstil-Deri-Hazır Giyim Çalışma Grubu Raporu
 26. Teşvik Uygulamalarında Etkinlik Çalışma Grubu Raporu
 27. Ticaret Hizmetlerinin Geliştirilmesi Özel İhtisas Komisyonu Raporu
 28. Turizm Özel İhtisas Komisyonu Raporu
 29. Tüketim ve Tasarruf Eğilimleri Özel İhtisas Komisyonu Raporu
 30. Ulaştırma Özel İhtisas Komisyonu Raporu
 31. Üretim ve Dış Ticaret İlişkisi Çalışma Grubu Raporu
 32. Yaşlanma Özel İhtisas Komisyonu Raporu
 33. Yatırım Politikaları Öncelikleri Özel İhtisas Komisyonu Raporu
 34. Yerel Yönetimler Özel İhtisas Komisyonu Raporu
 35. Yönetim Danışmanlığı Çalışma Grubu Raporu

(Son Güncelleme: 27.04.2020)

10. KALKINMA PLANI

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORLARI

ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI

10. Kalkınma Planı ÖDÖP Raporları (1-25)
 1. Üretimde Verimliliğin Artırılması Programı    (Koordinatör: Kalkınma Bakanlığı)
 2. İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı    (Koordinatör: Ekonomi Bakanlığı)
 3. Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi Programı    (Koordinatör: Kalkınma Bakanlığı)
 4. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programı    (Koordinatör: Kalkınma Bakanlığı)
 5. Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programı    (Koordinatör: Kalkınma Bakanlığı-Maliye Bakanlığı)
 6. Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması Programı    (Koordinatör: Maliye Bakanlığı)
 7. İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Programı    (Koordinatör: Ekonomi Bakanlığı)
 8. İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi Programı    (Koordinatör: Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)
 9. Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı    (Koordinatör: Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı)
 10. İstatistiki Bilgi Altyapısını Geliştirme Programı    (Koordinatör: Türkiye İstatistik Kurumu)
 11. Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı    (Koordinatör: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)
 12. Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programı    (Koordinatör:Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)
 13. Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim Programı    (Koordinatör: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı)
 14. Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı    (Koordinatör: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı)
 15. Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı    (Koordinatör: Orman ve Su İşleri Bakanlığı)
 16. Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı    (Koordinatör: Kalkınma Bakanlığı - Sağlık Bakanlığı)
 17. Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı    (Koordinatör: Sağlık Bakanlığı)
 18. Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı    (Koordinatör: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Kalkınma Bakanlığı)
 19. Temel ve Mesleki Becerileri Geliştirme Programı    (Koordinatör: Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)
 20. Nitelikli İnsan Gücü İçin Çekim Merkezi Programı    (Koordinatör: TÜBİTAK)
 21. Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Programı    (Koordinatör: Sağlık Bakanlığı)
 22. Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı    (Koordinatör: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı)
 23. Yerelde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Programı    (Koordinatör: Kalkınma Bakanlığı)
 24. Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Geliştiren Kentsel Dönüşüm Programı    (Koordinatör: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
 25. Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği Altyapısının Geliştirilmesi Programı    (Koordinatör: Kalkınma Bakanlığı)
Program Dağılım İstatistikleri

KAMU YATIRIM PROGRAMLARI

YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERLERİ

STRATEJİ ve  EYLEM PLANLARI

2016-2019 E-Devlet Stratejisi (ESEP)
2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi (BTS)
2005 Kısa Dönem Eylem Planı (KDEP)

2016-2019 E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı
SEPSİS Eylem Planı İzleme Sistemi

Eylem Planı İlerleme Durumu

İLGİLİ DİĞER RAPORLAR

KAMU BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ  YATIRIMLARI

Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Rehberi  (Temmuz 2017)

Alt Rehberler, Kontrol Listeleri ve Şablonlar

Alt Rehber 1: Proje Teklif Formu Şablonu Rehberi

 • Projenin Künyesi
 • Proje Organizasyon Yapısı
 • Proje Planı
 • Mevcut Durum ve İhtiyaç Analizi
 • Çözüm Planlama
 • Proje Maliyet Bileşenleri Detayları
 • Risk Analizi
 • Ekonomik ve Sosyal Analiz
 • Performans Değerlendirme Ölçütleri
 • Fizibilite Etüdü
 • Ek-1: Sektör / Alt Sektör Tablosu

Alt Rehber 2: Kurum / Kuruluş BİT Kapasitesi Şablonu Rehberi

 • Kurum/Kuruluş Bilgileri
 • Kurumsal Bilgi Teknolojisi Politikaları
 • Kurumsal Düzenlemeler / Rehberler
 • Kurumdaki Süreçlerin Olgunluk Seviyesi
 • İnsan Kaynağı Profili
 • Bilgi İşlem Birimi Personelinin Görev Dağılımı ve Yetkinlikleri
 • Kurum / Kuruluş BİT Altyapısı
 • Kapasite Kullanım Raporları

Alt Rehber 3: Proje İzleme ve Değerlendirme Raporları Şablonu Rehberi

 • Proje İzleme ve Performans Değerlendirme Raporları
 • Devam Eden Projelerin Değerlendirilmesi
 • Tamamlanan Projelerin Değerlendirilmesi

Alt Rehber 4: BİT Projelerinde Karşılaşılabilen Olası Riskler

 • İnsan Kaynakları ile İlgili Riskler
 • Proje Yönetimine İlişkin Riskler
 • Mevzuatlara İlişkin Riskler
 • Altyapıya İlişkin Riskler
 • Projeye İlişkin Hedeflenen Kazanımlara İlişkin Riskler
 • Teknolojiye İlişkin Riskler
 • İşletme ve Bakım Huuslarına İlişkin Riskler
 • Proje Kabulüne İlişkin Riskler
 • Eğitimlere İlişkin Riskler
 • Veri Aktarımına İlişkin Riskler
 • Finansal Riskler
 • Takvimsel Riskler
 • Yükleniciye İlişkin Riskler
 • Güvenlik ile İlgili Riskler

Alt Rehber 5: Teknik Çözümleri Hazırlama Rehberi

 • Teknik Çözümlerin Hazırlanması
  • Alternatif Teknik Çözümlerin Belirlenmesi
  • Alternatif Teknik Çözümlere İlişkin Edinim Stratejilerinin Belirlenmesi
  • Örnek Alternatif Teknik Çözümler
  • Alternatif Teknik Çözümlerin Dokümante Edilmesi

Alt Rehber 6: Teknik Çözümlere İlişkin Maliyet Belirleme Rehberi

 • Teknik Çözümlere İlişkin Maliyetlerin Belirlenmesi
  • Yazılım Geliştirme/İyileştirme Bileşenleri için Maliyet Hesabı

Kontrol Listeleri

 1. Proje Başvuru Süreçleri Kontrol Listesi
 2. Proje Başvuru Formu Kontrol Listesi

Şablonlar

 1. Fizibilite Etüdü Gerektirmeyen Proje Teklif Formu Şablonu
 2. Fizibilite Etüdü Gerektiren Proje Teklif Formu Şablonu
 3. Kurum / Kuruluş BİT Kapasitesi Şablonu
 4. Önceliklendirilmiş BİT Proje Listesi Şablonu
 5. Devam Eden Proje İzleme Değerlendirme Formu Şablonu
 6. Proje Tamamlanma Değerlendirme Formu Şablonu
 7. Proje Maliyet Harcama Tablosu (Excel)
 8. Teklif Edilecek BİT Proje Listesi Şablonu (Excel)

KAMU YATIRIM RAPORLARI